ព័ត៍មានបឋម : មិនដឹងជាមានរៀងអ្វីកើតឡើងទេ រវាងជនស៊ីវិលមួយក្រុម និងអ្នកសារព័ត៍មាន 

 ពាក់ព័ន្ធនិងល្បែង online នៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី៣ រាជធានីភ្នំពេញុ៕


Powered by Blogger.